Natuurgebied blokkersdijk

Op de Antwerpse Linkeroever ligt Blokkersdijk. In dit natuurgebied vlak bij de Schelde en de haven kan je leuke wandelingen maken. Het is, met zijn verschillende biotopen, een uitstekende plaats om vogels te kijken !

Blokkersdijk wordt aan de noordkant begrensd door de Schelde, aan de oostkant door het Sint-Annabos, aan de zuidkant door de E34 Antwerpen-kust en aan de westkant door het industriegebied van Zwijndrecht.

Blokkersdijk is gesitueerd in de oorspronkelijke Borgerweertpolder. Het is een opgehoogd gebied met centraal gelegen een voedselrijke, ondiepe waterplas. Deze waterplas, die met een brede rietkraag wordt omzoomd, wordt door neerslag en kwelwater aangevuld.

Sinds 1978 heeft het reservaat, voor wat biotopen betreft, dan ook een hele metamorfose ondergaan. De zandvlakten evolueerden naar open terreinen, begroeid met struisriet.

Het jonge aangeplante en natuurlijke bos groeide uit tot een volwassen bos met meer onderbegroeiing. De kalkrijke bodem zorgde op veel plaatsen voor een specifieke flora.

Wat is er in Blokkersdijk te zien ?

Het gebied is een ware trekpleitser voor talrijke vogels. Dit is het gevolg van de grote diversiteit aan biotopen, van nat tot droog en van open tot dichtbebost, maar ook van de voedselrijkdom, de ligging aan de Schelde en het gevoerde natuurbeheer.

Over de vier seizoenen heen worden er nog altijd tussen de 160 en 170 vogelsoorten waargenomen. In sommige perioden kan het aantal watervogels op de plas oplopen tot een paar duizend exemplaren.

Welke soorten zijn er kenmerkend voor Blokkersdijk ?

Jaarlijks broeden er 46 ŗ 49 soorten in het gebied. Tot 2008 broedde de bruine kiekendief hier jaarlijks. Nu kan je deze roofvogel, van de lente tot de herfst, nog regelmatig zien jagen boven de rietkraag. Vanaf half april kan je genieten van de prachtige zang van de nachtegaal.

In de rietkraag en aangrenzende ruigtes broeden ook nog de blauwborst, de sprinkhaanzanger, de rietzanger, de bosrietzanger, de kleine karekiet en de rietgors.

Het oude populierenbos is een paradijs voor spechten. De grote bonte specht en de groene specht zijn hier vaste gasten. Soms laten ook de zwarte specht en de kleine bonte specht zich horen.

Wat water- en moerasvogels betreft zijn de dodaars, de fuut, de knobbelzwaan, de bergeend, de krakeend, de tafeleend, de kuifeend en de waterral vaste broedvogels. Na het broedseizoen is het ook een belangrijk ruigebied voor watervogels. Grote aantallen knobbelzwanen, krakeenden, wilde eenden, tafeleenden en meerkoeten komen dan hun slagpennen ruien.

Tijdens de voor- en najaarstrek heb je kans om boven de plas of op de oever onder andere de groenpootruiter, de witgat, de oeverloper, de dwergmeeuw en de zwarte stern te ontdekken. Ook tapuit, paapje en roodborsttapuit komen dan op bezoek in de meer open terreinen.

Tijdens de najaarstrek is de lepelaar het paradepaardje. Dikwijls al vanaf juni, maar zeker in juli en augustus gebruiken tientallen exemplaren Blokkersdijk als tussenstop tijdens hun reis naar het zuiden.

Als vaste wintergasten verwelkomen we jaarlijks de roerdomp, de smient, de pijlstaart, de tafeleend en de kuifeend.
Waar :
Blokkersdijk
2000 Antwerpen
Telefoonnummer :
015-29 72 20 - Reserveren is niet nodig
Tarief :
Gratis
Publiek :
Vanaf 5 jaar
Internet :
http://www.natuurpunt.be/natuurgebied/blokkersdijk

Maandag: van 6:00 tot 23:30
Dinsdag: van 6:00 tot 23:30
Woensdag: van 6:00 tot 23:30
Donderdag: van 6:00 tot 23:30
Vrijdag: van 6:00 tot 23:30
Zaterdag: van 6:00 tot 23:30
Zondag: van 6:00 tot 23:30


Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de evenementen in uw regio via onze nieuwsbrief!